Αυτές είναι οι επιχειρήσεις που δικαιούνται άμεση επιστροφή του ΦΠΑ!

Rate this post

Τους όρους και τις προϋποθέσεις προκειμένου μία επιχείρηση να δικαιούται άμεση επιστροφή του ΦΠΑ…

[fb_button]fpa(σε διάστημα 7 ως 10 ημερών) καθορίζει με απόφασή της η Γενική Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, Αικατερίνη Σαββαΐδου.


  Σύμφωνα με την απόφαση, προκειμένου μια επιχείρηση να ενταχθεί στον κατάλογο των δικαιούχων άμεσης επιστροφής ΦΠΑ χωρίς να προηγηθεί έλεγχος θα πρέπει έχει καθαρό φορολογικό προφίλ.

  Αυτό σημαίνει ότι υποβάλλει εμπρόθεσμα δηλώσεις ΦΠΑ, εισοδήματος και άλλων παρακρατούμενων φόρων, έχει τακτοποιήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της, δεν βαρύνεται με παραβάσεις φοροδιαφυγής και έχει ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις φορολογικές περιόδους, με τα ευρήματα των ελέγχων να αντιστοιχούν σε αποκλίσεις μικρότερες του 5% ανάμεσα στα αιτούμενα ποσά επιστροφής και τα τελικά ποσά που αποδόθηκαν.

  Σύμφωνα με την απόφαση, οι αιτήσεις επιστροφής, που υποβάλλονται από υποκείμενους που πραγματοποιούν απαλλασσόμενες πράξεις ή πράξεις φορολογητέες εκτός Ελλάδας, με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του συνολικού κύκλου εργασιών τους κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο και περιλαμβάνονται σε κατάλογο επιχειρήσεων, διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα και χωρίς έλεγχο.

  Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις, των οποίων το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ανέρχεται έως και είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικά αιτούμενου προς επιστροφή ποσού από όλες τις επιχειρήσεις κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και οι οποίες κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά με βάση το ύψος του αιτούμενου ποσού, εφόσον πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

  – Κατά τις τελευταίες τέσσερις (4) προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους:
  i) Έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις (3) φορολογικές περιόδους και το σύνολο του επιστραφέντος κατόπιν ελέγχου ποσού δεν διαφέρει από το συνολικά αιτούμενο ποσό σε ποσοστό άνω του 5%.

  ii) Δεν έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή.

  iii) Έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα το σύνολο των δηλώσεων ΦΠΑ, απόδοσης παρακρατούμενων φόρων μισθωτών υπηρεσιών και φορολογίας εισοδήματος, καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων του κώδικα ΦΠΑ.

  β) Έχουν τακτοποιήσει τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές με οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους νόμιμους τρόπους (ρύθμιση ή αναστολή), κατά τον χρόνο αξιολόγησης της αίτησης επιστροφής ΦΠΑ.

  3. Ο κατάλογος επιχειρήσεων αυτών καθορίζεται κατά τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή θα καταρτιστεί άμεσα με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα ισχύει για όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής, που έχουν υποβληθεί από 1.1.2014 από τις επιχειρήσεις που θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ξεκινήσει ο έλεγχος.
  4. Σε περίπτωση που για μία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις του καταλόγου αυτού διαπιστωθεί η μη πλήρωση αθροιστικά των κριτηρίων συνέπειας, η επιχείρηση διαγράφεται από τον κατάλογο. Η διαγραφή γίνεται οποτεδήποτε εντός του έτους ισχύος του καταλόγου και άμεσα με την ανωτέρω διαπίστωση.
  5. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. διαθέτει στοιχεία από τα οποία προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις παραβατικότητας της επιχείρησης, υποχρεούται να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου πριν την επιστροφή.
  6. Μετά τη διενέργεια της επιστροφής διενεργείται ετησίως δειγματοληπτικός έλεγχος στις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.
  Στην απόφαση προσδιορίζονται οι φορολογικές παραβάσεις που θα λαμβάνονται υπόψη από την εφορία ως κριτήριο για την άμεση επιστροφή του ΦΠΑ.

  Σύμφωνα με τον πίνακα παραβάσεων για χρήσεις μέχρι 31.12.2013 οι παραβάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:


   1. Μη τήρηση βιβλίων πρωτογενών καταχωρήσεων ή τήρηση κατώτερης κατηγορίας ή μη τήρηση ισοζυγίου γενικού αναλυτικών καθολικών.
   2. Μη τήρηση πρόσθετων βιβλίων της παρ. 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ ή της παρ. 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. ή του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών καθώς και η μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση στα βιβλία αυτά.
   3. Παρεμπόδιση του προληπτικού ελέγχου με θετικές ενέργειες ή μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων για δεύτερη και επόμενη φορά.
   4. Μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση στοιχείων ή καταχώρηση ανύπαρκτης αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου.
   5. Μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση ως προς την ποσότητα στο Βιβλίο Απογραφών εμπορεύσιμου περιουσιακού στοιχείου ή καταχώρηση ανύπαρκτου στοιχείου απογραφής.
   6. Μη έκδοση φορολογικού στοιχείου ή ανακριβής έκδοσή του ή μη καταχώρηση σερβιρισθέντων ειδών στα δελτία παραγγελίας.
   7. Μη έκδοση στοιχείου παράδοσης κτισμάτων.
   8. Μη διαφύλαξη βιβλίων, στοιχείων και άλλων δικαιολογητικών εγγραφής καθώς και φορολογικών μηχανισμών.
   9. Έκδοση πλαστών ή έκδοση- ΛΗΨΗ εικονικών (μερικώς ή ολικώς) φορολογικών στοιχείων.

   Αυτές είναι οι επιχειρήσεις που δικαιούνται άμεση επιστροφή του ΦΠΑ!

   75 Σχόλια

   1. Shelba Mccort 3 μήνες ago
   2. Tomika Darron 3 μήνες ago
   3. rotulos 2 μήνες ago
   4. Rabbit Vibrator 2 μήνες ago
   5. Empire Today 2 μήνες ago
   6. CCTV colombo 2 μήνες ago
   7. vibrator 2 μήνες ago
   8. ben wa balls 2 μήνες ago
   9. Betcity 2 μήνες ago
   10. strap ons 2 μήνες ago
   11. sex swing review 2 μήνες ago
   12. Fitbit charge 2 bands 2 μήνες ago
   13. google seo website promtion 2 μήνες ago
   14. clay erickson 2 μήνες ago
   15. Howtobuycoin 2 μήνες ago
   16. dmca 2 μήνες ago
   17. Housekeeping 2 μήνες ago
   18. howtobuycoin.com 2 μήνες ago
   19. Clashroyale 2 μήνες ago
   20. bullet vibrator 2 μήνες ago
   21. Move Out Cleaning Melbourne 2 μήνες ago
   22. End Of Lease Cleaning 2 μήνες ago
   23. House Cleaning Melbourne 2 μήνες ago
   24. Toronto Escorts 2 μήνες ago
   25. Sudha Chandran wiki 2 μήνες ago
   26. Sugar Baby 2 μήνες ago
   27. excel courses london 2 μήνες ago
   28. Bond Cleaning Melbourne 2 μήνες ago
   29. collection of best shoes 2 μήνες ago
   30. crypto currencies 2 μήνες ago
   31. Empire Flooring 2 μήνες ago
   32. fingo vibr 2 μήνες ago
   33. Your Domain Name 2 μήνες ago
   34. Charles 1 μήνα ago
   35. Hot Tours "GALA" 1 μήνα ago
   36. Fotografo de bodas 1 μήνα ago
   37. shoulder massager india 1 μήνα ago
   38. siesta key beach resorts 1 μήνα ago
   39. cartel luminoso 1 μήνα ago
   40. caisson enseigne 1 μήνα ago
   41. comparador hipotecas 1 μήνα ago
   42. swan wand vibrator 1 μήνα ago
   43. www.lexmove.org 4 εβδομάδες ago
   44. www.vaidehisoftware.com/ 4 εβδομάδες ago
   45. ignacio1@gmail.com 4 εβδομάδες ago
   46. vibrators 3 εβδομάδες ago
   47. Pure Shilajit 3 εβδομάδες ago
   48. www.concreteudyog.com 3 εβδομάδες ago
   49. https://www.seobengaluru.com/ 3 εβδομάδες ago
   50. servidores baratos españa 3 εβδομάδες ago
   51. Penis Pumps 2 εβδομάδες ago
   52. print business cards 2 εβδομάδες ago
   53. 醫學美容 好萊塢鼻 cosmetic.wiki 2 εβδομάδες ago
   54. How to use penis pumps 2 εβδομάδες ago
   55. personalised mugs 1 εβδομάδα ago
   56. dmca 6 ημέρες ago
   57. link 188bet 5 ημέρες ago
   58. bill 2 ημέρες ago
   59. Auto Insurance Vancouver 1 ημέρα ago
   60. watch venom free online 11 ώρες ago