Αυτές είναι οι επιχειρήσεις που δικαιούνται άμεση επιστροφή του ΦΠΑ!

Rate this post

Τους όρους και τις προϋποθέσεις προκειμένου μία επιχείρηση να δικαιούται άμεση επιστροφή του ΦΠΑ…

[fb_button]fpa(σε διάστημα 7 ως 10 ημερών) καθορίζει με απόφασή της η Γενική Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, Αικατερίνη Σαββαΐδου.


  Σύμφωνα με την απόφαση, προκειμένου μια επιχείρηση να ενταχθεί στον κατάλογο των δικαιούχων άμεσης επιστροφής ΦΠΑ χωρίς να προηγηθεί έλεγχος θα πρέπει έχει καθαρό φορολογικό προφίλ.

  Αυτό σημαίνει ότι υποβάλλει εμπρόθεσμα δηλώσεις ΦΠΑ, εισοδήματος και άλλων παρακρατούμενων φόρων, έχει τακτοποιήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της, δεν βαρύνεται με παραβάσεις φοροδιαφυγής και έχει ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις φορολογικές περιόδους, με τα ευρήματα των ελέγχων να αντιστοιχούν σε αποκλίσεις μικρότερες του 5% ανάμεσα στα αιτούμενα ποσά επιστροφής και τα τελικά ποσά που αποδόθηκαν.

  Σύμφωνα με την απόφαση, οι αιτήσεις επιστροφής, που υποβάλλονται από υποκείμενους που πραγματοποιούν απαλλασσόμενες πράξεις ή πράξεις φορολογητέες εκτός Ελλάδας, με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του συνολικού κύκλου εργασιών τους κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο και περιλαμβάνονται σε κατάλογο επιχειρήσεων, διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα και χωρίς έλεγχο.

  Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις, των οποίων το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ανέρχεται έως και είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικά αιτούμενου προς επιστροφή ποσού από όλες τις επιχειρήσεις κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και οι οποίες κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά με βάση το ύψος του αιτούμενου ποσού, εφόσον πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

  – Κατά τις τελευταίες τέσσερις (4) προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους:
  i) Έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις (3) φορολογικές περιόδους και το σύνολο του επιστραφέντος κατόπιν ελέγχου ποσού δεν διαφέρει από το συνολικά αιτούμενο ποσό σε ποσοστό άνω του 5%.

  ii) Δεν έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή.

  iii) Έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα το σύνολο των δηλώσεων ΦΠΑ, απόδοσης παρακρατούμενων φόρων μισθωτών υπηρεσιών και φορολογίας εισοδήματος, καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων του κώδικα ΦΠΑ.

  β) Έχουν τακτοποιήσει τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές με οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους νόμιμους τρόπους (ρύθμιση ή αναστολή), κατά τον χρόνο αξιολόγησης της αίτησης επιστροφής ΦΠΑ.

  3. Ο κατάλογος επιχειρήσεων αυτών καθορίζεται κατά τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή θα καταρτιστεί άμεσα με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα ισχύει για όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής, που έχουν υποβληθεί από 1.1.2014 από τις επιχειρήσεις που θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ξεκινήσει ο έλεγχος.
  4. Σε περίπτωση που για μία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις του καταλόγου αυτού διαπιστωθεί η μη πλήρωση αθροιστικά των κριτηρίων συνέπειας, η επιχείρηση διαγράφεται από τον κατάλογο. Η διαγραφή γίνεται οποτεδήποτε εντός του έτους ισχύος του καταλόγου και άμεσα με την ανωτέρω διαπίστωση.
  5. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. διαθέτει στοιχεία από τα οποία προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις παραβατικότητας της επιχείρησης, υποχρεούται να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου πριν την επιστροφή.
  6. Μετά τη διενέργεια της επιστροφής διενεργείται ετησίως δειγματοληπτικός έλεγχος στις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.
  Στην απόφαση προσδιορίζονται οι φορολογικές παραβάσεις που θα λαμβάνονται υπόψη από την εφορία ως κριτήριο για την άμεση επιστροφή του ΦΠΑ.

  Σύμφωνα με τον πίνακα παραβάσεων για χρήσεις μέχρι 31.12.2013 οι παραβάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:


   1. Μη τήρηση βιβλίων πρωτογενών καταχωρήσεων ή τήρηση κατώτερης κατηγορίας ή μη τήρηση ισοζυγίου γενικού αναλυτικών καθολικών.
   2. Μη τήρηση πρόσθετων βιβλίων της παρ. 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ ή της παρ. 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. ή του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών καθώς και η μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση στα βιβλία αυτά.
   3. Παρεμπόδιση του προληπτικού ελέγχου με θετικές ενέργειες ή μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων για δεύτερη και επόμενη φορά.
   4. Μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση στοιχείων ή καταχώρηση ανύπαρκτης αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου.
   5. Μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση ως προς την ποσότητα στο Βιβλίο Απογραφών εμπορεύσιμου περιουσιακού στοιχείου ή καταχώρηση ανύπαρκτου στοιχείου απογραφής.
   6. Μη έκδοση φορολογικού στοιχείου ή ανακριβής έκδοσή του ή μη καταχώρηση σερβιρισθέντων ειδών στα δελτία παραγγελίας.
   7. Μη έκδοση στοιχείου παράδοσης κτισμάτων.
   8. Μη διαφύλαξη βιβλίων, στοιχείων και άλλων δικαιολογητικών εγγραφής καθώς και φορολογικών μηχανισμών.
   9. Έκδοση πλαστών ή έκδοση- ΛΗΨΗ εικονικών (μερικώς ή ολικώς) φορολογικών στοιχείων.

   Αυτές είναι οι επιχειρήσεις που δικαιούνται άμεση επιστροφή του ΦΠΑ!

   101 Σχόλια

   1. Shelba Mccort 5 μήνες ago
   2. Tomika Darron 5 μήνες ago
   3. rotulos 4 μήνες ago
   4. Rabbit Vibrator 4 μήνες ago
   5. Empire Today 4 μήνες ago
   6. CCTV colombo 4 μήνες ago
   7. vibrator 4 μήνες ago
   8. ben wa balls 4 μήνες ago
   9. Betcity 4 μήνες ago
   10. strap ons 4 μήνες ago
   11. sex swing review 4 μήνες ago
   12. Fitbit charge 2 bands 4 μήνες ago
   13. google seo website promtion 4 μήνες ago
   14. clay erickson 4 μήνες ago
   15. Howtobuycoin 4 μήνες ago
   16. dmca 4 μήνες ago
   17. Housekeeping 4 μήνες ago
   18. howtobuycoin.com 4 μήνες ago
   19. Clashroyale 4 μήνες ago
   20. bullet vibrator 4 μήνες ago
   21. Move Out Cleaning Melbourne 4 μήνες ago
   22. End Of Lease Cleaning 4 μήνες ago
   23. House Cleaning Melbourne 3 μήνες ago
   24. Toronto Escorts 3 μήνες ago
   25. Sudha Chandran wiki 3 μήνες ago
   26. Sugar Baby 3 μήνες ago
   27. excel courses london 3 μήνες ago
   28. Bond Cleaning Melbourne 3 μήνες ago
   29. collection of best shoes 3 μήνες ago
   30. crypto currencies 3 μήνες ago
   31. Empire Flooring 3 μήνες ago
   32. fingo vibr 3 μήνες ago
   33. Your Domain Name 3 μήνες ago
   34. Charles 3 μήνες ago
   35. Hot Tours "GALA" 3 μήνες ago
   36. Fotografo de bodas 3 μήνες ago
   37. www.sunshinesolutions.net/ 3 μήνες ago
   38. shoulder massager india 3 μήνες ago
   39. siesta key beach resorts 3 μήνες ago
   40. cartel luminoso 3 μήνες ago
   41. caisson enseigne 3 μήνες ago
   42. comparador hipotecas 3 μήνες ago
   43. swan wand vibrator 3 μήνες ago
   44. www.lexmove.org 3 μήνες ago
   45. www.vaidehisoftware.com/ 3 μήνες ago
   46. ignacio1@gmail.com 3 μήνες ago
   47. vibrators 2 μήνες ago
   48. Pure Shilajit 2 μήνες ago
   49. www.concreteudyog.com 2 μήνες ago
   50. servidores baratos españa 2 μήνες ago
   51. Penis Pumps 2 μήνες ago
   52. print business cards 2 μήνες ago
   53. How to use penis pumps 2 μήνες ago
   54. personalised mugs 2 μήνες ago
   55. dmca 2 μήνες ago
   56. link 188bet 2 μήνες ago
   57. bill 2 μήνες ago
   58. Auto Insurance Vancouver 2 μήνες ago
   59. watch venom free online 2 μήνες ago
   60. intelleral review 2 μήνες ago
   61. shutter windows glasgow 2 μήνες ago
   62. plus size dresses 2 μήνες ago
   63. concrete Killeen 1 μήνα ago
   64. Sarkari naukri - gjv 1 μήνα ago
   65. farming simulator 19 mods 1 μήνα ago
   66. business examples 4 εβδομάδες ago
   67. movie online 4 εβδομάδες ago
   68. www.seobengaluru.com/ 3 εβδομάδες ago
   69. Pret beton amprentat Constanta 3 εβδομάδες ago
   70. top 5 dildo 2 εβδομάδες ago
   71. e111 card 2 εβδομάδες ago
   72. click to investigate 2 εβδομάδες ago
   73. anatoliy smite 2 εβδομάδες ago
   74. jageze 2 εβδομάδες ago
   75. new abstract art paintings 2 εβδομάδες ago
   76. Hiatus hernia xray 1 εβδομάδα ago
   77. disco bunny review 6 ημέρες ago
   78. om varmepumper 3 ημέρες ago
   79. microfiber towels 1 ημέρα ago